UKLJUČITE SE U ESAVJETOVANJA O PROVEDBI MJERE 6.1.1. "POTPORA ZA POSLOVANJE MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA" I TIPU OPERACIJE 6.3.1. "POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA" IZ PRR -A

 

Uključite se u eSavjetovanja o provedbi Mjere 6.1.1. "Potpora za poslovanje mladim poljoprivrednicima" i tipu operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" iz PRR -a

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6931

 

 

 

 

 

 

Obavještavamo korisnike koji podnose Zahtjev za potporu na natječaju za operaciju 6.2.1 da su prilikom podnošenja istog u AGRONET-u, ovisno o organizacijskom obliku i poreznom statusu, obvezni učitati sljedeću financijsku dokumentaciju:

Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju temeljem podataka iz poslovnih knjiga:

Pregled poslovnih primitaka i izdataka za 2017. godinu (Obrazac P-PPI)
Popis dugotrajne imovine na 31.12.2017. godine (Obrazac DI)
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2017. godinu (Obrazac DOH)

Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju paušalno:

Knjiga prometa na kraju 2017. godine (Obrazac KPR)
Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2017. godini (Obrazac PO-SD)

Korisnici koji nisu bili porezni obveznici u prethodnoj financijskoj godini:

Evidencija o prodaji vlastitih proizvoda za 2017. godinu

Obveznici poreza na dobit:

Godišnji financijski izvještaj za 2016.* godinu (Obrazac GFI-POD)
Popis dugotrajne imovine na 31.12.2016.* godine (Obrazac DI)

Proizvođačke organizacije koje su osnovane kao udruge:
Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2016.* godinu

Bilanca (Obrazac BIL-NPF)
Izvještaj o prihodima i rashodima / primicima izdacima (Obrazac PR-RAS-NPF / Obrazac G-PR-IZ-NPF)

Proračunski korisnici:
Financijski izvještaj proračunskih korisnika za 2016.* godinu

Bilanca (Obrazac BIL)
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS)
Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO)
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski)
Izvještaj o obvezama (Obrazac Obveze)

*Napomena: Obveznici koji su predali izvještaje u 2018. godini učitavaju iste za 2017. godinu.

https://www.agroklub.com/financiranje/prijavljujete-se-za-operaciju-621-ovi-dokumenti-vam-trebaju/40024/

09.02.2018. godina

 

 

 

 

 

 

/VAŽNE OBAVIJESTI ZA POSTOJEĆE I NOVE POLJOPRIVREDNIKE/
 
1. BILO KAKVU PROMJENU NA GOSPODARSTVU NAKON PODNOŠENJA GODIŠNJEG JEDINSTVENOG ZAHTJEVA ZA PLAĆANJIMA UVIJEK TREBA JAVLJATI AGENCIJI ZA PLAĆANJA PISANIM PUTEM (i to prije dolaska kontrole na terenu!).
 
Ovo je posebno važno u stočarskoj proizvodnji, npr. kod izlučenja grla i nadomještanja grla na farmi: nije dovoljno obavijestiti o tome veterinarsku službu ili uzgojna udruženja za zaštićene pasmine, nego treba ODMAH POSLATI OBAVIJEST AGENCIJI ZA PLAĆANJA O IZLUČENJU GRLA, O NADOMJEŠTANJU GRLA I DR.
 
Isto se odnosi na bilo kakvu promjenu kulture na ARKOD parceli nakon podnošenja zahtjeva, uključujući slučaj da posijana kultura ne nikne zbog prirodne nepogode: o tome poljoprivrednik treba poslati pisanu obavijest Agenciji za plaćanja.
 
2. UPIS U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA
 
Ako se bilo tko (tko još nije upisan u Upisnik poljoprivrednika) interesira o upisu, važno je pojasniti mu da upis u Upisnik U ODREĐENIM SLUČAJEVIMA REZULTIRA VELIKIM OBAVEZAMA (=zdravstveno i mirovinsko osiguranje, gubitak prava na Zavodu za zapošljavanje i dr.). Ako netko postane nositelj ili član OPG-a, mora voditi računa o tome da time može postati obveznik plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
 
Naime, ako je nositelj ili član OPG-a zaposlena osoba ili korisnik starosne mirovine , nije obveznik mirovinskog i zdravstvenog osiguranja jer je osiguran po osnovi zaposlenja ili starosne mirovine. Osobe koje se nalaze na redovnom školovanju također nisu obveznici mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.
 
Međutim,ako je nositelj ili član OPG-a nezaposlena osoba, postaje obveznik mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i gubi prava na Zavodu za zapošljavanje, te ako je nositelj ili član OPG-a korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti ili korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti, postaje obveznik mirovinskog osiguranja i mirovina mu se umanjuje.
 
09.02.2018. godine
 
 
 
 
 
POTPISANI UGOVORI ZA 212 PROJEKATA VRIJEDNIH 650 MILIJUNA KUNA
 
 
Danas su načelnici i gradonačelnici 212 jedinica lokalne samouprave u Zagrebu potpisali ugovore kojima će se sa 647.021.632,44 milijuna kuna kroz Program ruralnog razvoja RH financirati projekti izgradnje i obvnove lokalnih cesta, kolnika, oborinske odvodnje, javne rasvjete te prometne signalizacije. 
 
Riječ je o mjeri 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta. Sredstva odlaze u 20 županija, a namijenjena su gradnji novih, odnosno rekonstrukciji postojećih nerazvrstanih cesta u naseljima s najviše 5.000 stanovnika. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Ugovore je s predstavnicima jedinica lokalne samouprave potpisala ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić. Potpisivanju ugovora također su prisustvovali ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.  
 
Zbog iznimnog interesa korisnika i velikog broja zaprimljenih kvalitetnih projekata u okviru ove operacije donesena je odluka o povećanju raspoloživih sredstava za prijave pristigle na 1. natječaj. Navedenom odlukom povećala su se raspoloživa sredstva potpore sa 173 milijuna kuna na 696 milijuna kuna čime je čitav niz visokokvalitetnih projekata dobio mogućnost za financiranje. Korisnici - jedinice lokalne samouprave kroz ovu mjeru će poboljšati infrastrukturu na svom području što je vrlo bitno za razvoj manjih naselja.