Edukacija će se održati dana 27. veljače (srijeda) u prostorijama Grada Otoka s početkom u 13 sati
Prijave slati na mail: ili inbox fb

Više o samoj temi
Jedna od osnovnih karakteristika provedbe ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama je stavljanje naglaska na lokalno stanovništvo čime se ono potvrđuje kao glavni čimbenik ukupnog razvoja ruralnih područja. Upravo ta posebnost pouzdanja u ljude koji žive u ruralnim područjima i u njihove sposobnosti za otkrivanje onoga što najbolje odgovara njihovom okolišu, kulturi, radnim tradicijama i vještinama čini posebnost LEADER projekata te samog LEADER programa.

logo CopyLEADER logo Jul09 300x278

LEADER je akronim francuskog izraza Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale (eng. Links between actions for the development of the rural economy; hrv. Veza među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva) koji predstavlja inicijativu Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutim na lokalnoj razini u svrhu revitalizacije ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta. Program se oslanja na izradu i provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije, a provode ih lokalne akcijske grupe (LAG-ovi). LAG-ovi su udruge koje pružaju direktnu potporu lokalnim razvojnim dionicima i projektima nacionalnih programa ruralnog razvoja.

LEADER se temelji na 7 osnovnih načela koje služe kao putokaz lokalnom razvoju govoreći o tome kako, a ne što treba raditi:

PRISTUP TEMELJEN NA OSOBITOSTIMA PODRUČJA – svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost i na njima treba planirati I graditi budućnosti.
PRISTUP ODOZDO PREMA GORE – široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja.
USPOSTAVLJANJE LOKALNIH PARTNERSTVA – povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa – LAG-ova.
INOVATIVNOST – tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.
INTEGRALAN I VIŠESEKTORSKI PRISTUP – horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.
UMREŽAVANJE I SURADNJA – povezivanje, pokretanje i provedba zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a.
ODRŽIVI RURALNI RAZVOJ – razvoj koji se temelji na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala.

CLLD je akronim engleskog izraza Community-led Local Development što u prijevodu znači Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice. To je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti.

Karakteristike CLLD-a su sljedeće:

fokus na specifična sub-regionalna područja,
vođen je od strane lokalne zajednice, točnije LAG-ova, koji predstavljaju partnerstvo javnog, civilnog i privatnog sektora,
provodi se putem integriranih i multisektorskih strategija lokalnog razvoja dizajniranih na način da uvažavaju lokalne potrebe i potencijale,
uključuje inovativne razvojne mogućnosti u lokalnom kontekstu, umrežavanje i suradnju.
CLLD, u razdoblju 2014.-2020., će se u Republici Hrvatskoj provoditi putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, što je definirano Partnerskim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje ESI fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014-2020.

 

 

 

 

Danas smo u Uredu LAG-a u Nijemcima s početkom u 10 sati održali radionicu za potencijalne prijavitelje na natječaj "KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Otvoren do 1. ožujka 2019. godine" raspisanog od strane Ministarstva turizma

Prisutnima smo predstavili Javni poziv, prihvatljive aktivnosti te obveze i način prijave na natječaj. 
Isto tako ukratko su predstavljeni TO 6.2.1. te TO 6.4.1. kako LAG razine tako i nacionalni PRR RH, riječ je o TO odnosno projektima o pokretanju te razvoju nepoljoprivrednih djelatnosti i turizma.

51433314 1228197520683251 5959850487132979200 n

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O IZMJENI NATJEČAJA

 

Obavještavamo sve potencijalne prijavitelje Natječaja LAG-a Bosutski niz za TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" sukladan nacionalnom TO 7.4.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. da je temeljem uputa od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju došlo do izmjena u Obrascu „Plan nabave – tablica troškova i izračuna potpore“ koji se mijenja na način da je u koloni „F“ umjesto tečaj EUR/HRK=7,44 upisan tečaj EUR/HRK=7,4125.

Navedena izmjena je već napravljena na obrascu koji se nalazi na web stranici LAG-a Bosutski niz, a koji je sastavni dio natječajne dokumentacije za TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" sukladan nacionalnom TO 7.4.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

 

 

Pozivamo Vas na informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje objavljenog Javnog poziva Ministarstva turizma Republike Hrvatske: „KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA” koji je otvoren do 1. ožujka 2019. godine.

Radionica će se održati dana 07. 02. 2019. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u prostorijama LAG-a Bosutski niz na adresi Trg kralja Tomislava 6, Nijemci.

2020