PROGRAM ADVENTA U IVANKOVU

24129483 1982680621998309 268219350595880866 n

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpora osiguranju usjeva, životinja i biljaka iz podmjere 17.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

 

Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika i okolišnim incidentom. Za potporu iz podmjere 17.1. potrebno je da je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u ARKOD-u, JRDŽ-u i drugim relevantnim registrima i evidencijama. PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE su aktivni poljoprivrednici čija se poljoprivredna proizvodnja osigurava. Premija osiguranja treba biti plaćena u svojstvu osiguranika, te je polica osiguranja poljoprivredne proizvodnje (od jednog ili više štetnih događaja) važeća u razdoblju za koji se podnosi zahtjev za potporu. Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja kao što su:
  • nepovoljne klimatske prilike
  • životinjske i biljne bolesti, te zoonoza
  • najezda nametnika
  • okolišni incidenti i/ili
  • mjere protiv unošenja u EU organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode, te mjere protiv njihovog širenja unutar EU.

FINANCIRANJE POTPORE
Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka relevantne poljoprivredne proizvodnje veće od 30% prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje.
Intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000 € godišnje po korisniku. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA je od 1. listopada 2017. do 31. siječnja 2018. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjev se podnosi putem zaštićene mrežne aplikacije – AGRONET. Više informacija možete dobiti u najbližem uredu Savjetodavne službe, te na stranicama Ministarstva poljoprivrede:
http://www.savjetodavna.hr/adresar/ 
http://ruralnirazvoj.hr/mjere/mjera-17/
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radionica u Opatiji - Struktura i rad LAG-ova u postupcima provedbe LAG Natječaja i odabira projekata za implementaciju LRS u okviru Mjere 19, podmjera 19.2 i 19.4, PRR RH 2014.-2020.

 

U Opatiji od 23/25 studenog 2017 godine održala se radionica „Struktura i rad LAG-ova u postupcima provedbe LAG Natječaja i odabira projekata za implementaciju LRS u okviru Mjere 19, podmjera 19.2 i 19.4, PRR RH 2014.-2020.“.

Prvog dana, 23/11/2017 godine u okviru teme „Priprema partnerstva i tijela LAG-a za provedbu LRS i LAG Natječaja“, radionica js temom 1. dio - smjernice za planiranje i formiranje tijela s pratećim edukacijama za sudjelovanje članova u procesu donošenja odluka, registar/praćenje članova i rada tijela, planiranje sudionika u procesima i praćenje sustava nepristranosti, revizija članstva partnerstva, postupci LAG-ova u promjeni obuhvata/granica i članstva (studija slučaja). U 17:00 sati je započeo 2. dio radionice - definiranje različitih modela Statuta – podijela uloga tijela sukladno Smjernicama za odabir projekata; sustav predstavničke Skupštine, ovisno o strukturi partnerstva i potrebama LAG-ova, radionicu je vodila LMH. 

24140176 1929425510407956 103907770 o

Drugog dana, 24/11/ 2017 godine  na radionici govorilo se u okviru teme „Priprema i provedba Natječaja LAG-a“, sa praktičnim primjerima. Na radionici se govorilo o temama poput Priprema i objava LAG Natječaja; provedba animacijskih aktivnosti, Podnošenje, zaprimanje i administrativna kontrola prijava. Radionicu su vodili predstavnici Ministarstva poljoprivrede te APPRRR-a. Drugi dio radionice odnosio se na temu Ocjenjivanje i rangiranje prijavljenih projekata s odabirom projekata; Prigovori i konačnost odluka, drugi dio radionice su vodili predstavnici Ministarstva poljoprivrede te APPRRR-a. Od 17:45 – 19:00 sati uslijedila je Interaktivna radionica – provedba u praksi, upravljanje rizicima pod vodstvom LMH, nakon čega je uslijedilo predstavljanje razvojnog potencijala područja LAG-a Terra Liburna.

Trećeg dana, 25/11/2017 godine, s početkom u 8 sati uslijedili su Primjeri dobre prakse (terenski obilazak) područja LAG-a Terra Liburna, primjeri selektivnih oblika turizma na području Primorsko-goranske županije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JAVNI POZIV

za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje

lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2017. godini

 

I. Predmet natječaja: dodjela bespovratnih potpora za razvoj i unapređenje lovstva za slijedeću mjeru

  1. Mjera 8. Potpora za pomoć opstanku i egzistenciji lovačkih udruga

II. Opći uvjeti, korisnici i kriteriji za dodjelu županijske potpore te potrebna dokumentacija

II.a. Korisnici potpore su:

1) Lovačke udruge koji imaju valjani ugovor o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije

2) Korisnici ne smiju imati dugovanja iz pozicija javnih davanja i ispunjavaju i druge uvjete.

3) Korisnici moraju imati uredno podmirene obveze plaćanja lovozakupnine.

4)Korisnici ne smiju koristiti financijska sredstva ako su već koristili sredstva iz javnih izvora i/ili sredstva na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne samouprave odnosno sredstva iz fondova EU i međunarodnih fondova za istu Mjeru u tekućoj kalendarskoj godini.

II.b.Potpora i Postupak

1) Potpora se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih Pravilnikom o provedbi Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2016.-2020. god.

2) Potpora se korisnicima isplaćuje na žiro račun, nakon obavljene radnje i/ili dobivanja određene dokumentacije, odnosno nakon provjere, a najkasnije do konca tekuće godine odnosno do 31. prosinca.

3) Zahtjevi za županijske potpore dostavljaju se na županijskom obrascu s pripadajućom dokumentacijom navedenoj u obrascima, a rješavaju se prema propisanim kriterijima u Pravilniku.

4) Zahtjevi za potporu u Mjeri 8. Potpora za pomoć opstanku i egzistenciji lovačkih udruga će se rješavati po primitku do iskorištavanja predviđenih sredstava.

5) Obrazac zahtjeva s traženom dokumentacijom je dostupan na službenim stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr pod stavkom Natječaji.

6) Listu županijskih potpora odobrava Župan Vukovarsko-srijemske županije.

7) Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima natječaja za pojedinu potporu, neće se razmatrati.

8) Ukoliko je korisnik županijske potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih županijskih potpora u narednih 5 godina.

9) Okvirni iznos predviđen za ovaj Javni poziv iznosi 30.000,00 kn.

III. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u zatvorenoj omotnici s naznakom „Zahtjev za potporu za unapređenje i razvoj lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2017. god. – NE OTVARAJ“, Glagoljaška 27/1, 32100 Vinkovci

ili

2) osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije u zatvorenoj omotnici s naznakom Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije – „Zahtjev za potporu za unapređenje i razvoj lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2017. god. – NE OTVARAJ“ na adresi: Glagoljaška 27/1, 32100 Vinkovci

IV. Vrijeme trajanja Javnog poziva

Javni poziv traje od 13. studenog. 2017. god. do 13. prosinca 2017. god.

V. Informacije

Za sve dodatne informacije i pomoć pri apliciranju obratiti se u Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu, Glagoljaška 27/I, 32100 Vinkovci, Tajniku Povjerenstva na broj telefona 032/344-041 ili osobno uz prethodni dogovor radnim danom.

 

Zahtjev kao i popis potrebne dokumentacije može se pronaći na poveznici:

http://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/3-javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-razvoj-i-unapredenje-lovstva-u-vukovarsko-srijemskoj-z