PLAN OBJAVE NATJEČAJA 

Indikativni plan objave natječaja u 2023.

Izvor: https://ruralnirazvoj.hr/indikativni-plan-objave-natjecaja-u-2023/

STRATEŠKI PLAN ZPP
Naziv intervencije KVARTAL 2023.
73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirani u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, a pčelari moraju biti registrirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka. Nadležno javno tijelo mora proglasiti prirodnu nepogodu u skladu s posebnim propisima koji uređuju ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. Uništeni poljoprivredni potencijal (poljoprivredno zemljište, višegodišnji nasadi/bilje, plastenici, staklenici, oprema, poljoprivredna mehanizacija i priključci, poljoprivredne gospodarske zgrade, domaće životinje) koji je zahvaćen prirodnom nepogodom mora biti evidentiran u Registru šteta Ministarstva financija Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika mora iznositi najmanje 30 %.

PO POTREBI
76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje

Predmet potpore je premija osiguranja za police osiguranja koje pokrivaju gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljiva polica osiguranja pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika:

nepovoljnih klimatskih prilika (tuča, mraz, požar….) i /ili bolesti životinja

Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici:

1.      fizička osoba upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava čiji je standardni ekonomski rezultat veći od 3.000 EUR, u skladu sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 29/2018 i 32/2019),

2.      fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika u skladu s Pravilnikom o Upisniku poljoprivrednika („Narodne novine“, broj 62/2019 i 91/2020), čiji je standardni ekonomski rezultat veći od 3.000 EUR.

Aktivnim poljoprivrednikom smatraju se i svi poljoprivrednici koji su u prethodnoj godini primili izravna plaćanja u iznosu manjem od 5.000 EUR.

I.
78.01. Potpora prenošenju znanja

Prihvatljivi korisnici su Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, privatne savjetodavne službe, privatni savjetnici i nevladine organizacije odabrane natječajem za projekte osposobljavanja s širokim rasponom tema, a minimalno onim definiranim člankom 15. (2) i (4) Uredbe (EU) 2021/2115. Ciljana skupina su poljoprivrednici i zaposlenici poljoprivrednog gospodarstva.

I.
78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga

Prihvatljivi korisnici su Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, privatne savjetodavne službe, privatni savjetnici i nevladine organizacije odabrane natječajem za projekte osposobljavanja s širokim rasponom tema, a minimalno onim definiranim člankom 15. (2) i (4) Uredbe (EU) 2021/2115. Ciljana skupina su poljoprivrednici i zaposlenici poljoprivrednog gospodarstva te privatni šumoposjednici.

I.
72.01. Potpore za ograničenje u gospodarenju šumama (NATURA 2000, NKS)

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici i udruge šumoposjednika čije se površine nalaze u obuhvatu ekološke mreže i/ili ostalih zaštićenih područja u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20).

II.
77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici (pojedinačno ili skupina) upisani u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda, koji ulaze u:

a) sustav kvalitete za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (poljoprivredni i prehrambeni proizvodi i aromatizirani vinski proizvodi), sustav za zajamčeno tradicionalne specijalitete

b) sustav neobveznih izraza kvalitete u skladu s EU i nacionalnim zakonodavstvom

c) nacionalni sustav kvalitete “Dokazana kvaliteta”

d) sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje (isključivo prerađivači). Korisnik mora imati dokument kojim dokazuje ulazak i/ili novo sudjelovanje u sustavu kvalitete ili sustavu ekološke proizvodnje (postojeći korisnici su prihvatljivi, ako ulaze u sustav kvalitete s nekim novim proizvodom ili u novu oznaku kvalitete).

II.
77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu

Prihvatljivi korisnici:

a) skupine proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete (sustav zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla, sustav zajamčeno tradicionalnog specijaliteta)

b) skupine proizvođača koji sudjeluju u nacionalnim sustavima kvalitete “Dokazana kvaliteta”

c) udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju.

Prihvatljivi korisnici moraju biti organizirani i djelovati kao skupina proizvođača (udruženje), u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, ili kao udruga ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji članovi sudjeluju u sustavima ekološke proizvodnje u skladu s Zakonom o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda, odnosno sustavima kvalitete u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Da bi korisnik bio prihvatljiv za sufinanciranje, nužno je sudjelovanje najmanje jednog novog proizvođača u sustavu kvalitete, nacionalnom sustavu kvalitete ili sustavu ekološke proizvodnje ili kod postojećih korisnika uvođenje nove aktivnosti.

II.
77.05. Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija

Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije (pravne osobe) u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP), priznate od strane Ministarstva poljoprivrede nakon 1. siječnja 2022. godine.

II.
77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu

Uvjeti prihvatljivosti za LAG (kod odabira LAG-a):

• biti registriran kao udruga

• imati usklađen statut s odredbama zakona i propisa koji se odnose na rad udruga

• obuhvaćati ruralno područje od 10.000 do 150.000 stanovnika

• biti cjelovito izravno povezano područje najmanje 5 jedinica lokalne samouprave; osim za LAG-ove koji nisu odabrani u programskom razdoblju 2014. – 2020. gdje je prihvatljivo cjelovito izravno povezano područje najmanje 4 jedinice lokalne samouprave (stanje naziva i broja jedinica lokalne samouprave na dan 31. prosinca 2021.)

• obuhvaćati jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje, odnosno naselja unutar LAG-a moraju biti međusobno povezana kopnom,morem ili vodom

• zabranjeno je preklapanje područja između LAG-ova, odnosno jedno naselje može isključivo pripadati jednom LAG-u

• sjedište mora biti unutar područja LAG-a

• imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu RH

• jedna osoba može predstavljati samo jednog člana u tijela LAG-a

• fizičke osobe u tijelima LAG-a koja imaju upravljačku strukturu moraju imati prebivalište dok pravne osobe u tijelima LAG-a koja imaju upravljačku funkciju moraju imati sjedište ili podružnicu unutar LAG-a

• tijela LAG-a koja donose odluke u vezi izrade i provedbe LRS moraju imati zastupljene predstavnike sve tri interesne skupine (gospodarski, civilni, javni), a niti jedna interesna skupina ne smije imati više od 50% glasačkih prava

• tijela LAG-a koja imaju upravljačku funkciju trebaju imati najmanje 40% žena

• tijela LAG-a koja imaju upravljačku funkciju trebaju imati najmanje 1 mladu osobu (osoba do uključujući 40 godina)

• zaposlenici upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavnici izvršnog tijela jedinice lokalne i područne

(regionalne) samouprave u tijelima LAG-a mogu predstavljati isključivo tu jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave

• u tijela LAG-a trebaju se birati reprezentativni i relevantni predstavnici svake pojedine interesne skupine

Uvjeti prihvatljivosti korisnika koji podnosi prijavu na LAG natječaj:

• mora imati prebivalište/sjedište/podružnicu unutar područja LAG-a prije dana objave LAG natječaja do proteka roka od 5 (pet) godina od dana konačne isplate sredstava potpore, osim u slučaju ako odabrani LAG promijeni obuhvat područja ili u slučaju više sile i izvanredne okolnosti

• podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu RH

• ne smije biti u postupku predstečaja, stečaja, stečaja potrošača ili likvidacije u skladu s posebnim propisima

• biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014, ako je primjenjivo ovisno o vrsti intervencije

• mora biti vlasnik građevine/zemljišta koje je predmet ulaganja ili dokazati pravni interes nad građevinom/ zemljištem koja je predmet ulaganja

• biti usklađen s uvjetima prihvatljivosti nositelja projekta koji su navedeni u nacionalnim provedbenim aktima koji će regulirati provedbu LEADER-a te u LRS i LAG natječaju

• ne smije umjetno stvarati uvjete za ostvarenje potpore u skladu s čl. 62. Uredbe (EU) br. 2021/2116

• ne smije imati povezana ili partnerska poduzeća u skladu s Prilogom I. Uredbe (EU) br. 702/2014 na jednom LAG natječaju

• ne smije davati lažne podatke kod prijave na LAG natječaj.

II.
73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije. Fizičke i pravne osobe (osim zadruga i proizvođačkih organizacija) moraju dokazati ekonomsku veličinu od najmanje 10.000 eura ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno najmanje 15.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima.

III.
73.05. Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) te udruge šumoposjednika.

IV.
73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a SO do 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima.

IV.
73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR SO, upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost. Prihvatljivi korisnici moraju biti u rangu mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva.

IV.
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA
TOP 4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika, javne ustanove i tijela (osim jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave), javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode i udruge koje se bave zaštitom i zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode.

I.
22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „POLJOPRIVREDNICI“

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva > 3.000  EUR SO, koja sudjeluju u podmjeri 10.1. i/ili mjeri 11 Programa u 2022. godini.

 

M 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „MSP-ovi“

Prihvatljivi korisnici su ekološki prerađivači u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća registrirani za preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru ili pamuka, osim proizvoda ribarstva.

I.

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.
You need to agree with the terms to proceed