ANDRIJAŠEVCI

UTVRDA ROKOVAČKE ZIDINE

Južno od Vinkovaca, s desne strane ceste za Rokovce, nalaze se ostaci rimokatoličke crkve, tzv. Rokovačke zidine. Riječ je o nekada dobro vidljivom luku portala i dijelu zidova crkve koji se danas jedva vide. Rokovačke zidine u biti su ostatci zidane srednjovjekovne crkve na srednjovjekovnom posjedu Hropkovo, koje je bilo u vlasništvu feudalne obitelji Botoša od Hrapkova. Pretpostavlja se da je crkvu dao sagraditi Andrija II. Botoš, koji je umro početkom 1441. godine, ili ju je pak planirao proširiti prilikom dogradnje franjevačkog samostana u prvoj trećini 15. stoljeća, budući da se na crkvi vide i stilska obilježja ranijih razdoblja. Zidine su ostaci portala i monumentalne crkve Sv. Roka iz 13. stoljeća rađene u dekadentnom romaničkom stilu i pregrađivane u kasnoj gotici.

Crkva na Rokovačkim zidinama je franjevačka samostanska crkva koju su pohodili stanovnici utvrde i naselja Hrapkovo, a moguće i stanovnici ostalih manjih naselja u blizini. Riječ je o jednobrodnoj građevini s polukružnim svetištem. Građena je u romaničkom stilu s tragovima pregradnji u vrijeme kasne gotike. Tako se prvobitna gradnja crkve može smjestiti u 13. stoljeće, a gotičke preinake za vrijeme izgradnje samostana u 15. stoljeće. Građena je od dobro pečene opeke, glavni je ulaz imao kameni gotički dovratnik, na južnoj stijeni bila su tri omanja prozora, a na sjevernoj kasnogotički bočni ulaz s okvirom od opeke. Još su se pokraj 19. stoljeća vidjele zidne gotičke slikarije.

Izvor: turizam365.hr