Tko je obveznik plaćanja doprinosa u OPG i u kolikom iznosu

Obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u OPG ovisi o datumu upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i poreznom statusu OPG,   sukladno izmjenama propisa koji reguliraju ovu problematiku.

 Obveza plaćanja doprinosa u OPG
  • Članovi i nositelji OPG-a  koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava do 1.studenog  2010. godine nisu obvezni  plaćati doprinose  za mirovinsko niti za zdravstveno osiguranje bez obzira jesu li ili nisu zaposleni kod drugog poslodavca, odnosno imaju ili nemaju osiguranje po nekoj drugoj osnovi. Nezaposlene osobe upisane u Upisnik do navedenog datuma mogu i dalje biti evidentirane na Zavodu za zapošljavanje kao nezaposlene osobe, a sve sukladno tada važećim zakonskim propisima, koji se na ove korisnike i dalje primjenjuju.
  • Članovi i nositelji OPG-a  koji su pak upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u periodu  od 1. studenog 2010. do 1.srpnja 2013. godine, ako  nisu zaposleni kod drugog poslodavca – koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, odnosno nemaju osiguranje po nekoj drugoj osnovi  postaju obveznici mirovinskog osiguranja.
  • Svi oni članovi, uključujući i nositelja OPG upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava nakon 1. srpnja 2013. godineako  nisu zaposleni kod drugog poslodavca, koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, odnosno nemaju osiguranje po nekoj drugoj osnovi obveznici su i mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.  
Obračun doprinosa u OPG

U prethodnom odijeljku pojašnjeno je koje skupine članova i nositelja OPG imaju obvezu plaćanja doprinosa s osnova OPG-a. (osobe upisane su u Upisnik  PG u svojstvu nositelja ili člana OPG-a koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, zavisno od datuma upisa u Upisnik) Naravno, i oni koji nemaju zakonsku obvezu mogu dobrovoljno postati obveznici plaćanja doprinosa po ovoj osnovi.

Objašnjenje koje slijedi odnosi se na tu skupinu korisnika, odnosno na one koji plaćanju doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi OPG (po osnovi samostalne poljoprivredne djelatnosti).

Obračun doprinosa vrši se prema osnovici, a koja je umnožak prosječne mjesečne plaće u RH i različitih koeficijenta, koji pak ovisi o poreznom statusu OPG. Na tako dobivenu osnovicu  obračunavaju se doprinosi u OPG sukladno važećim stopama (tablice u nastavku).

Budući da se prosječni mjesečni iznos plaće mijenja, točan iznos je potrebno provjeriti u momentu početka obveze plaćanja! Za svaku godinu Ministar financija donosi Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja, pa se prema istoj Naredbi za 2017.godinu uzima prosječna plaća iz lipnja 2016. godine, koja iznosi 7.739,00 kn.

Porezni status OPG

Zavisno od poreznog statusa OPG-a primjenjuju se različiti koeficijenti za izračun osnovice za doprinose.

Porezni status – porezna obveza OPG-a može biti:

Obveznik poreza na dohodak: Sukladno Zakonu o porezu na dohodak fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak, ako su po toj osnovi

  • obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu ili
  • ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 80.500,00 kuna.

Glede PDV-a, subjekti  po sili zakona ulaze u sustav PDV–a ukoliko  ukupne isporuke bez PDV-a u 2016. prelaze 230.000,00 kuna (za 2017.), dok će se za 2018. godinu prag ulaska u sustav PDV-a povećati na 300.000,00 kuna (ukupne isporuke u 2017. godini. bez obzira na godišnje primitke. No svaki poslovni subjekt, pa tako i OPG može dobrovoljno ući u sustav PDV-a, bez obzira na visinu primitaka i isporuka, te i u tom slučaju postaje ujedno i obveznik poreza na dohodak.

Obveznik poreza na dohodak u paušalnom iznosu: Poljoprivrednik koji obavlja djelatnost poljoprivrede i šumarstva može od paušalno utvrđenog dohotka plaćati porez na dohodak u paušalnom iznosu, ako ispunjava na to propisane uvjete (više: Paušalni obrt)

OPG koji nije obveznik poreza na dohodak: Slijedom navedenog, OPG koji godišnje ostvari primitak manji od 80.500,00 kuna nije obveznik poreza na dohodak. Ova skupina OPG-a dužna je voditi Evidenciju_prodaja_poljoprivrednih_proizvoda. Evidencija prodaje poljoprivrednih proizvoda služi za utvrđivanje godišnjih primitaka.

U svakom natječaju iz Programa ruralnog razvoja, a koji dopušta prijavu OPG-ova izvan sustava poreza na dohodak, obvezno uz prijavu treba priložiti i Evidenciju prodaje poljoprivrednih proizvoda pa je vrlo važno da je OPG vodi, namjerava li konkurirati za sredstva iz EU fondova.

Iznosi doprinosa u OPG

Obveze doprinosa za 2017.godinu, prema poreznom statusu OPG iznose:

  • Skupina 1.  OPG koji ima godišnje prihode manje od 80.500,00 kuna i nije obveznik poreza na dohodak: Ukupni iznos doprinosa mjesečno: 533,6 kuna
Doprinosi 2017
OPG koji nije obveznik poreza – godišnji primitak manji od 80.500,00 kn
Koef. Osnovica MO ZO ZZNR DZZ UKUPNO kn
mjesečn godišnje
0,35 2.708,65 10% 7,50% 0,50% 1,70% 533,60 6.503,25
  • Skupina 2.  OPG preko 80.500,00 kuna primitaka godišnje – obveznik poreza na dohodak: Ukupni iznos doprinosa mjesečno:  1,583,40 kuna
Doprinosi 2017
OPG obveznik poreza na dohodak 
Koef. Osnovica MO ZO ZZNR DZZ UKUPNO KN
mjesečn godišnje
0,55 4256,45 20% 15% 0,50% 1,70% 1.583,40 19.000,80
  • Skupina 2.1.  OPG preko 80.500,00 kuna primitaka godišnje obveznici poreza na dohodak u paušalnom iznosu  OPG-ovi iz skupine 2. mogu prema vlastitoj odluci biti i obveznici poreza koji se obračunava u paušalnom iznosu  (princip identičan kao kod paušalnog obrta): Ukupni iznos doprinosa mjesečno: 1.151,57 kuna.
Doprinosi 2017
OPG obveznik poreza na dohodak koji se obračunava u paušalnom iznosu
Koef. Osnovica MO ZO ZZNR DZZ UKUPNO KN
mjesečn godišnje
0,4 3095,6 20% 15% 0,50% 1,70% 1.151,57 13.818,84

Pored opisanih obvezujućih zakonskih odredbi, propisi dopuštaju da OPG  dobrovoljno umjesto poreza na dohodak postane obveznik poreza na dobit (da dakle posluje i bude  oporezivano kao trgovačko društvo). Kod ovih obveznika doprinosi se obračunavaju kroz plaću, i to na iznos tzv. poduzetničke plaće koja za 2017.godinu iznosi 8.512,90 kn.

  • Skupina 3. OPG obveznik poreza na dobit Ukupni iznos doprinosa  mjesečno: 3.166,80 kuna.
Osnovica MO ZO ZZNR DZZ UKUPNI DOPRINOS
mjesečno godišnje
8512,90 20% 15% 0,50% 1,70% 3.166,80    38.001,60